ALGEMENE VOORWAARDEN van Veiligheidspiramide BV

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 59058536

1. Algemene begripsbepaling:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a)Veiligheidspiramide BV (verder te noemen Veiligheidspiramide): een organisatie gericht op opleiding, voorlichting, ondersteuning, advisering op het gebied van bedrijfshulpverlening, bedrijfsveiligheid en zelfredzaamheid ten behoeve van de veiligheid in ondernemingen,bedrijven en instellingen.

b) Opdrachtgever: een natuurlijke persoon, dan wel een rechtspersoon die Veiligheidspiramide opdraagt werkzaamheden te verrichten.

c) Partijen: Veiligheidspiramide en de opdrachtgever samen.

d) Opdracht of overeenkomst: de overeenkomst waarbij Veiligheidspiramide zich jegens opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden onder toepassing van het bepaalde in de regeling te verrichten. De overeenkomst en de regeling vormen samen een geheel.

2. Toepasselijkheid voorwaarden:

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten die door Veiligheidspiramide in het kader van haar bedrijfsuitoefening zijn gedaan c.q. gesloten.

b) Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk in onderling overleg worden afgeweken.

c) Afwijkingen door Veiligheidspiramide ten gunste van de opdrachtgever, hebben nooit tot gevolg dat deze voorwaarden in andere gevallen niet van toepassing zijn.

d) Overeenkomsten en/of nadere afspraken, buiten de mondelinge of schriftelijke opdracht/order om  met Veiligheidspiramide, verbinden Veiligheidspiramide slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Veiligheidspiramide zijn bevestigd.

e) Indien ook de opdrachtgever naar de toepasselijkheid van zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn, bij gebleken strijdigheid, desalniettemin slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Veiligheidspiramide uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever instemt

3. Offertes:

a) Alle offertes en prijsopgaven door Veiligheidspiramide gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

b) Door Veiligheidspiramide uitgebrachte offertes dienen binnen een termijn van 30 dagen (cq een in de offerte opgenomen afwijkende geldigheidsduur) na uitbrenging te worden aanvaard anders vervalt de offerte.

c) Gegevens vermeld in/op website, mail, brochures, afbeeldingen, tekeningen e.d. zijn niet bindend, tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst of een door Veiligheidspiramide ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging.

4. Prijzen:

a) Prijsopgaven worden door Veiligheidspiramide steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen.

b) In geval van prijsverhogingen die voordoen vóór de uitvoering door Veiligheidspiramide van de met haar overeengekomen dienstverlening, maar na het sluiten van de overeenkomst, dan is Veiligheidspiramide gerechtigd:
– te besluiten de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, dan wel
– de overeenkomst te annuleren zonder tot vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn.

c) In geval van prijsverhoging conform artikel 4 lid b heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren. In dat geval dient opdrachtgever Veiligheidspiramide binnen tien dagen na ontvangst van de kennisgeving op de hoogte te stellen.

5. Betaling:

a) De betalingstermijn van facturen van Veiligheidspiramide bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen 30 dagen heeft plaatsgevonden is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Veiligheidspiramide gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

b) Veiligheidspiramide is gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum aan de opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen die gepaard gaan met het innen van de facturen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het aan Veiligheidspiramide te betalen factuurbedrag en eventuele rente. Indien aantoonbaar hogere kosten zijn gemaakt zal Veiligheidspiramide deze hogere kosten in rekening te brengen.

c) In geval van een faillissementsaanvraag door Veiligheidspiramide is de opdrachtgever naast de hoofdsom, de rente en de (buiten-)gerechtelijke kosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.

d) Opdrachtgever mag in geen enkel geval een vordering van Veiligheidspiramide – uit welke hoofde dan ook – verrekenen met een vordering van de opdrachtgever.

e) Geen enkele klacht, schade- of garantieclaim, welke de opdrachtgever tegen Veiligheidspiramide meent te kunnen inroepen, geeft de opdrachtgever het recht om zijn verplichtingen niet na te komen.

f) Veiligheidspiramide zal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, alle verschuldigde bedragen vooraf in rekening brengen bij opdrachtgever.

6. Recht van terughouding:

a) Afgezien van het wettelijk vastgelegde retentierecht is Veiligheidspiramide gerechtigd om een aan de opdrachtgever toebehorende zaak die door opdrachtgever in het bezit van Veiligheidspiramide heeft gebracht, onder zich te houden gedurende de periode dat de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige uit de met Veiligheidspiramide gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting. Dit recht geldt eveneens ingeval van faillissement van de opdrachtgever.

b) Veiligheidspiramide zal pas tot teruggave van de artikel 6 lid a genoemde zaak overgaan  nadat de opdrachtgever aan haar verplichtingen heeft voldaan, ofwel voldoende zekerheid tot nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld.

7. Levering:

a) Levering door Veiligheidspiramide geschiedt op de het in de offerte overeengekomen adres. Indien geen adres is opgenomen zal levering geschieden op het adres van de opdrachtgever.
b) In geval van levering op een ander adres dan dat van de klant zal Veiligheidspiramide de hiermee gepaard gaande kosten aan opdrachtgever in rekening brengen.

8. Reclames:

a) Reclames betreffende door Veiligheidspiramide geleverde diensten worden slechts in behandeling genomen, indien deze binnen tien werkdagen na levering  schriftelijk aan Veiligheidspiramide kenbaar zijn gemaakt. De bewijslast ten aanzien van het al dan niet tijdig hebben gereclameerd ligt bij de opdrachtgever.

b) Ingeval van reclames gedaan ná de in het voorgaande lid genoemde termijn vervalt elke aanspraak jegens Veiligheidspiramide.

c) Door Veiligheidspiramide terecht bevonden zullen leiden tot (gedeeltelijke) teruggaaf van de door de opdrachtgever voor de dienstverlening betaalde gelden, dan wel het om niet nogmaals door Veiligheidspiramide verlenen van de overeengekomen dienst(en).

9. Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever:

a) Indien een overeenkomst inzake het volgen van een cursus door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever aan Veiligheidspiramide verschuldigd:

I. ingeval van annulering tot 30 dagen vóór aanvang van de cursus: 15% van de overeengekomen cursusgelden;
II. ingeval van annulering vanaf 30 dagen tot 15 dagen vóór aanvang van de cursus: 50% van de overeengekomen cursusgelden;
III. ingeval van annulering vanaf 15 dagen vóór aanvang van de cursus; de volledige cursusgelden.

b) Annulering dient schriftelijk te geschieden. De bewijslast betreffende het tijdstip van annulering ligt bij de opdrachtgever.

c) In geval van annulering na kantooruren (9.00 uur – 17.00 uur) geldt de volgende werkdag als annuleringsdag.

d) De opdrachtgever is gerechtigd om een opgegeven cursist te laten vervangen door een andere cursist die ook aan eventuele toelatingseisen voldoet en Veiligheidspiramide voor aanvang van de cursus hiervan op de hoogte is gesteld.

10. Annulering van een cursusovereenkomst door Veiligheidspiramide:

a) Veiligheidspiramide is gerechtigd een gesloten cursusovereenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. Aan Opdrachtgever zal in dat geval een passend alternatief worden geboden.

11. Ontbinding:

a) Indien de opdrachtgever verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomst met Veiligheidspiramide niet nakomt of bij aanvraag van het faillissement van de opdrachtgever, (voorlopige) verlening van surséance van betaling of liquidatie, is Veiligheidspiramide gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden of overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder schadeplichtig te worden.

12. Aansprakelijkheid:

a) Veiligheidspiramide is slechts aansprakelijk voor directe schade welke is veroorzaakt door een handelen/nalaten van haarzelf, haar (ingehuurde) medewerkers of derden voor zover deze schade gedekt wordt door de door Veiligheidspiramide in dit kader afgesloten aansprakelijkheidsverzekering en in ieder geval tot een maximum schadebedrag van € 500.000,=.

b) Onder directe schade wordt verstaan, die schade die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.

c) Veiligheidspiramide is onder geen beding aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt o.a. verstaan winstderving

d) Veiligheidspiramide is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ontoereikende medewerking door de opdrachtgever, door opdrachtgever verstrekte zaken, dan wel voor ideële schade.

e) Veiligheidspiramide aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade direct, dan wel indirect voortvloeiende uit handelen c.q. nalaten van cursisten of oud-cursisten bij het in praktijk brengen van door Veiligheidspiramide gegeven onderricht, dan wel voortvloeiende uit de onjuiste interpretatie door de (oud-)cursist van het vermelde in de door Veiligheidspiramide verstrekt lesmateriaal.

f) Veiligheidspiramide aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies en/of schade direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud van door haar gedane offertes of gegeven adviezen.

g) Veiligheidspiramide verklaart een aansprakelijkheidsverzekering als in lid a van, dit artikel te hebben afgesloten tegen een schadesom en onder condities die in de branche waarin Veiligheidspiramide zich begeeft niet ongebruikelijk zijn.

h) Schadeclaims dienen door de opdrachtgever  zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie maanden na gebeurtenis bij Veiligheidspiramide te zijn ingediend. Indien deze termijn wordt overschreden vervalt van het recht schadevergoeding van Veiligheidspiramide te vorderen. De bewijslast of een schadeclaim al dan niet tijdig is ingediend ligt bij de opdrachtgever

13. Intellectuele eigendom:

Het auteursrecht of enig ander recht van intellectuele eigendom op het lesmateriaal dat door of namens Veiligheidspiramide ter uitvoering van een door haar met de opdrachtgever gesloten cursusovereenkomst is vervaardigd, is onvervreemdbaar eigendom van Veiligheidspiramide.

14. Overmacht:

a) In geval van overmacht heeft Veiligheidspiramide ten alle tijde het recht om de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gehouden te zijn..

b) Onder overmacht, als bedoeld artikel 17 lid a,  wordt verstaan: staking, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, overheidsvoorschriften, oproer,  mobilisatie, oorlog, staat van beleg, blokkade, bedrijfsstoornis, excessieve ziekte van personeel, waarbij het niet uit maakt of deze omstandigheden zich bij Veiligheidspiramide, dan wel bij derden van wie Veiligheidspiramide bij de uitvoering van de door haar met de opdrachtgever gesloten overeenkomst onafhankelijk is, voordoen.

15. Geschillen / Toepasselijk recht:

a) Alle geschillen welke betrekking hebben op de uitleg, dan wel de naleving van deze algemene inkoopvoorwaarden, worden onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter.

b) Op alle overeenkomsten welke door Veiligheidspiramide, onder deze algemene voorwaarden worden aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

c) Geen enkele bepaling uit de algemene voorwaarden beperkt de rechten ie voor Veiligheidspiramide uit het gemene recht voortvloeien.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 59058536.